TV4-kanalerna kan släckas ner i natt

TV4-kanalerna kan släckas ner i natt

Återigen har Telia (som äger TV4-kanalerna) och Com Hem svårt att komma överens om ett nytt avtal vilket kan innebära att alla TV4-kanaler kan komma att släckas ner natten till lördag om inte parterna kommer överens innan dess.

Uppdatering: TV4-kanalerna kvarstår helgen ut även fast parterna inte är överens ännu.

Uppdatering: TV4-kanalerna kvarstår till natten till onsdag även fast parterna inte är överens ännu.

Uppdatering: Telia och Com Hem har nu enats om villkoren och ett nytt avtal har tecknats.

0

Information kring den andra extrastämman

Som tidigare meddelats så röstade extrastämman för alla förslag från styrelsen i den första extrastämman. För utträdet ur Riksbyggens intresseförening krävs dock ytterligare en extrastämma enl. §71 i stadgarna och då krävs 2/3 av de röstandes godkännande.

En del medlemmar har ansett det oklart vad röstningen egentligen handlar om vilket har föranlett ytterligare lappar i trapphusen samt kompletterande information på hemsidan. 

Kort sagt så handlar extrastämman om föreningen ska begära utträde ur Riksbyggens intresseförening då styrelsen önskar byta ekonomisk förvaltare. Begär vi inte utträde och väljer en annan förvaltare så kommer vi förmodligen bli uteslutna ur intresseföreningen. 

Styrelsen har redan beslutat sig för att välja Bredablick för den tekniska förvaltningen (fastighetsförvaltningen) och anser att det vore lämpligast att även låta Bredablick sköta den ekonomiska förvaltningen. Detta föranleder att vi behöver ha dessa extra stämmor för att kunna skicka in en begäran om utträde.

Om förslaget inte uppnår 2/3 av de röstandes godkännande så kommer styrelsen att behöva besluta om man ska ha kvar Riksbyggen som ekonomisk förvaltare eller ändå teckna ett avtal med Bredablick, utan att begära utträde ur intresseföreningen. Det som sannolikt kommer att hända då är att vi blir uteslutna ur intresseföreningen. I det beslutet kommer medlemmarnas röster att vägas in.

Det hade varit lättare för oss alla om vi hade kunnat haft en fysisk stämma, där vi hade kunnat gå igenom alla frågor från medlemmarna. Tyvärr är det dock svårt att få till en sådan i dessa tider då vi är en så pass stor förening och regeringens förbud på folksamlingar över 50 personer kvarstår. Styrelsen vill heller inte vänta för länge med denna fråga då nuvarande avtal med Riksbyggen löper ut den 30/6 2021.

Vi begär inte att alla medlemmar ska sätta sig in i detaljerna kring vad ett avtal med en annan förvaltare innebär för föreningen. Valet av förvaltare är styrelsens beslut och vi hoppas att vi har erat förtroende i denna fråga.

Nu kommer vi att börja arbeta med nästa extrastämma som kommer att behöva hållas med samma grundfråga. Arbetet påbörjades omgående efter den förra stämman och röstsedlar för nästa stämma kommer att delas ut under veckan.

Med vänliga hälsningar,

Styrelsen

+3
Kallelse till extra föreningsstämma

Kallelse till extra föreningsstämma

Medlemmar i Riksbyggens bostadsrättsförening Norrköpingshus 16 kallas till en extra föreningsstämma 2020-11-10 angående utträdet ur Riksbyggen intresseförening.

Stämman kommer endast ske genom poströstning på grund av rådande Corona-pandemi. Ingen fysisk stämma kommer att hållas och vid stämmodatumet kommer stämmofunktionärer att sammanställa poströsterna samt upprätta protokoll för justering.

Alla medlemmar kommer att få ett informationsblad samt röstningsblankett i sin brevlåda under veckan.

0

Resultat från poströstningsstämman

Nedan är resultatet från första stämman som medför att det kommer att bli ytterligare en extrastämma om några veckor då fler än 50% röstade för förslaget kring utträdet.

§71 i stadgarna säger:
Beslut som innebär att föreningen begär sitt utträde ur intresseföreningen blir giltig om samtliga röstberättigade är ense om det. Beslutet är även giltigt, om det har fattats på två på varandra följande föreningsstämmor och minst 2/3 av de röstande på den senare stämman har gått med på beslutet.

Mer information om vad som händer nu kommer de närmsta dagarna på hemsidan.

PunktJaNejBordlägg
Val av stämmoordförande
Rickard Edenholm
194 (97,5%)5 (2,5%)0
Val av en person ska justera protokollet
Enar Nilsson
198 (97,5%)5 (2,5%)0
Val av rösträknare
Maria Johansson & Pia Rehnström
200 (98,5%)3 (1,5%)0
Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst199 (98,5%)3 (1,5%)0
Utträde ur Riksbyggens intresseförening133 (62,1%)62 (29,0%)19 (8,9%)
Försäljning av kapitalbevis133 (63,3%)62 (29,5%)15 (7,1%)
Förändring av föreningens stadgar133 (62,4%)62 (29,1%)18 (8,5%)
Byte av bolagsnamn134 (62,9%)64 (30,0%)15 (7,0%)
Byte av bolagsnamn (2)134 (63,2%)63 (29,7%)15 (7,1%)

Att antalet röster skiljer sig mellan olika punkter beror på att vissa medlemmar valt att rösta blankt i vissa frågor.

Ett stort tack till Rickard och Enar som ställde upp som ordförande och justerare och ett extra stort tack till Maria Johansson och Pia Rehnström som kämpade i tre timmar med rösträkningen!

+1

Ytterligare klargörande

En del har ansett att det är oklart vad röstningen verkligen handlar om så för att försöka klargöra saken:

Den tekniska förvaltningen är redan beslutad att vi kommer att anlita Bredablick förvaltning för, men för att även byta den ekonomiska förvaltningen krävs utträde ur Riksbyggens intresseförening, vilket i sin tur kräver medlemmarnas godkännande.

Styrelsen har mandat att välja den förvaltare man anser vara bäst lämpad för föreningen men har inte mandat att begära utträde ur intresseföreningen utan medlemmarnas godkännande.

0

Förtydligande och referenser

Det har förekommit en del rykten kring extrastämman om att försäljningen av insatsen i Riksbyggen intresseförening görs för att föreningen ska säljas till Stockholm. Förtydligande:

  • För att välja en annan ekonomisk förvaltare än Riksbyggen så krävs att vi utträder ur Riksbyggens intresseförening då vi inte längre FÅR vara kvar där om vi inte köper denna tjänst av dem längre.

  • OM medlemmarna röstar för utträde ur Riksbyggens intresseförening så behöver vi då sälja vår andel i denna förening. De andelar vi har i den föreningen kan ses ungefär som våra medlemmarnas andelar i vår förening.

  • Föreningen KAN inte säljas. OM vi väljer Bredablick som ekonomisk förvaltare så kommer vi förmodligen att ha vår kontakt antingen i Stockholm eller Göteborg. Detta kan jämföras med Riksbyggen, i dagens läge, där vi har vår kontakt i Västerås.

Referenser

Många medlemmar har efterfrågat referenser från andra bostadsrättsföreningar som anlitar Bredablicks förvaltningstjänster. Hittils har vi haft kontakt med tre stycken som alla är nöjda med Bredablick. Fler kontakter kommer att tas och sidan med frågor och svar kring extrastämman kommer att uppdateras löpande med dessa utlåtanden.

Vi har haft Bredablick Förvaltning nu i över 5 år och är jättenöjda med deras tjänster och deras förvaltning.

Brf Väpnaren, Segeltorp

Vi har bara positiva saker att säga om Bredablick. Vi känner att vår förening är i trygga händer och vi i styrelsen får den hjälp vi behöver när vi efterfrågar den. Bredablick har gett mig ett väldigt seriöst intryck.

Brf Vannagårdsgatan, Malmö

Den ekonomiska förvaltningen har fungerat klockrent medans den tekniska blev en liten inkörningsperiod med en del problem men där allt har lösts efterhand. Man får väl alltid räkna med en viss inkörningsperiod i alla samarbeten.

Sammantaget skulle jag säga att vi rekommenderar er att välja Bredablick.

Brf Orion, Täby
0
Kompletterande information

Kompletterande information

Angående extrastämman kommer här lite kompletterande information efter de vanligaste frågorna som har inkommit.

Avtalen

Det har kommit en del frågor kring hur avtalen är utformade. Det är svårt att jämföra innehållet i avtalen rakt av men på det stora hela innefattar de samma saker. Där vissa saker som ingår i Riksbyggens avtal, tar Bredablick extra betalt för, och vice versa.
Nedan följer de stora skillnaderna i avtalen.

Riksbyggens avtal

  • Avtalslängd: Minst 3 år
  • Uppsägningstid: 9 mån
  • Kräver post i styrelsen samt mandat kring stadgeförändringar enl. våra nuvarande stadgar.

Bredablicks avtal

  • Avtalslängd: 1 år
  • Uppsägningstid: 6 mån
  • Vill inte ha någon post i styrelsen eller på annat sätt påverka föreningen.
  • Total kostnad: ca 25% billigare än Riksbyggen

Varför gör vi det här?

Det är alltid bra att ta in offerter från flera aktörer för att inte riskera att betala överpriser för tjänsterna. Är man väldigt nöjd med en leverantör kan det dock vara befogat att behålla den leverantören även om det finns de som är billigare.

De senaste åren med Riksbyggen har dock inte levt upp till de förväntningar vi har på dem som förvaltare. Det har varit långa ledtider, ingen eller liten feedback på utförda arbeten samt svårt att få gehör när dessa problem med förvaltningen har tagits upp.

Det styrelsen vill uppnå med bytet av förvaltare, förutom den ekonomiska och avtalsmässiga fördelen ovan, är en förhoppning om ett bättre samarbete med förvaltaren.

Byte av den ekonomiska förvaltningen kommer innebära att fakturor, felanmälningar, hyresavtal m.m. hanteras av Bredablick istället för Riksbyggen.
Det kommer inte att innebära några hyresförändringar men vår förhoppning är att genom förvaltningsbytet inte behöva höja några hyror den närmaste tiden.

Ekonomiskt är vi fortfarande en väldigt stabil och trygg förening!

Med vänliga hälsningar,
Styrelsen

0